Kometa

 • Odmiana wpisana do rejestru 1983 roku.
 • Przeznaczona do użytkowania wielokośnego, wieloletniego w siewie czystym i w mieszankach z trawami.
 • Odznacza się dobrym odrostem po pokosach i dobrą zimotrwałością.
 • Posiada dobrze ulistnione łodygi o drobnych listkach.
 • Oznacza się dobrym osadzaniem nasion, bardzo dobrą odpornością na suszę i choroby.
 • Posiada stosunkowo nisko umieszczoną szyjkę korzeniową, co zmniejsza podatność na rozgniatanie.

Agrotechnika - uprawa na paszę

 • Nasiona wysiewamy wiosną w okresie po ustaniu przymrozków w siewie czystym lub jako wsiewka w roślinę ochronną. W siewie czystym wysiewa się około 15-20 kg nasion na 1ha, jako wsiewkę zwiększa się ilość wysiewu do 25 kg.
 • Przed wysiewem gleba powinna być starannie uprawiona, wyrównana i uwałowana. Dobre ugniecenie gleby zwiększa podsiąkanie wody do kiełkujących nasion. Nasiona siejemy siewnikiem zbożowym na głębokość od 1,0 do 1,5 cm w rozstawie rzędów od 15-20 cm, można zastosować siew rzutowy. Jednak w tym przypadku po zasiewie należy pole przebronować w celu przykrycia nasion.
 • Lucerna udaje się na glebach obojętnych pH 6,5-7,0 co oznacza, że przed przedplon należy zastosować wapnowanie pola w ilości określonej na podstawie analizy chemicznej. Nawożenie w roku założenia plantacji uzależnione jest od żyzności gleby i przedplonu. - Najczęściej przed siewem stosuje się nawożenie potasowe w ilości 120 kg K2O oraz nawożenie azotowe w ilości 20-30 kg N/ha. - Nawożenie fosforowe stosuje się jesienią pod orkę zimową w ilości 60 kg P2O5. - Nawożenie mineralne z wsiewką stosuje się w wysokości potrzeb rośliny ochronnej. - Nawożenie fosforowo – potasowe w latach użytkowania stosuje się wiosną pogłównie przed ruszeniem wegetacji w ilości 50-80 kg P2O5, 100 -140 kg K2O.
 • Zbiór pierwszego pokosu należy wykonać w fazie pąkowania. W fazie tej jest najbardziej korzystny stosunek liści do łodyg i największa zawartość białka. Następne pokosy w odstępach 4-5 tygodniowych.
 • Lucerna jest gatunkiem o dużym potencjale plonowania szczególnie w latach suchych. W suchej masie zawiera dużo białka, mało cukrów co powoduj że się trudno zakisza. Prawidłowy proces zakiszania lucerny udaje się przy zawartości suchej masy powyżej 50 % przy udziale konserwantów.

Uprawa na nasiona

 • Stanowisko – lucerna najlepiej udaje się na glebach kompleksów pszennych oraz na żytnim bardzo dobrym. Wymaga gleb żyznych o odczynie obojętnym bądź zasadowym. Nie należy jej uprawiać na glebach piaszczystych, torfowych o wysokim poziomie wód gruntowych. Najlepszymi przedplonami są rośliny okopowe (na oborniku), przemysłowych i zbożowych. Nie należy uprawiać po roślinach strączkowych. Uprawa pod lucernę powinna być staranna z założeniem poprawy struktury gleby. Pole pod zasiew musi być odleżałe, odchwaszczone a powierzchnia starannie wyrównana Lucernę należy wysiewać w glebę dobrze odleżałą, dobrze uprawioną.
 • Nawożenie – zasadniczym zabiegiem nawozowym jest wapnowanie gleby w celu doprowadzenia odczynu gleby do odpowiedniego pH (wielkość dawki uzależniona od odczynu). Nawożenie fosforowo-potasowe należy zastosować przed siewem pod orkę zimowa w ilości 80-100 kg P2O5/ha i 120 -140 kg K2O/ha. Nawożenie pogłówne – stosowane corocznie w ciągu okresu użytkowania w ilościach 50-80 P2O5/ha, 60-80 kg K2O/ha, zaleca się nawożenie fosforowe wykonać jesienią a potasowe wiosną.
 • Siew – lucernę na nasiona należy wysiewać w III dekadzie kwietnia lub I i II dekadzie maja w ilości 8-10 kg/ha w rozstawie rzędów 50 cm, na głębokość 1-2 cm.
 • Pielęgnacja - w roku zasiewu należy przeprowadzić staranną uprawę międzyrzędzi, która ma na celu uregulowanie stosunków wodno-powietrznych w glebie oraz walkę z chwastami i szkodnikami. W następnych latach użytkowania w momencie ruszenia wegetacji należy przeprowadzić bronowanie brona ciężką. Ochrona chemiczna – zgodnie z zaleceniami IOR oraz instrukcją stosowania umieszczona na etykiecie.
 • Zbiór – w roku siewu plantację lucerny pozostawiamy do pełnego rozwoju. Jeżeli odrost będzie bardzo bujny to należy go ściąć najpóźniej do 15 września na wysokość 15 cm. W pierwszym roku pełnego użytkowania zbieramy nasiona z pierwszego pokosu. W drugim i kolejnych latach odrost wiosenny należy skosić do 15 maja na paszę – nasiona zbierać z drugiego pokosu. Najlepszym sposobem jest zbiór nasion jednoetapowy kombajnem. Gdy ponad 50% strąków jest czarno brązowych wykonuje się desykację preparatem Reglone. Po tygodniu (w zależności od przebiegu pogody) można przystąpić do zbioru kombajnem. Przy niekorzystnych warunkach zbioru zachodzi konieczność dodatkowego wycierania wymłóconego materiału na bukowniku.
 • Nasiona po wymłóceniu i wstępnym oczyszczeniu należy dosuszyć.